Önkormányzat / Hatályos rendeletek /


2013. december 20. péntek

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések

  1. §

 E rendelet alkalmazásában:

  1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, gyomnövények, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, emberi fogyasztásra alkalmatlan zöldség, gyümölcs és egyéb növényi maradványok, továbbiakban együtt: kerti hulladék);
  2. hasznosítás: növényi maradványok megfelelő edényben történő komposztálása;
  3. tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák;
  4. ipari eredetű hulladék: műanyag, gumi, fáradt olaj, egyéb veszélyes hulladék;
  5. tűzoltási eszközök: oltóvíz, homok.

 Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

  1. §

(1)   Az egészséges, korokozóktól és kártevőktől mentes növényi maradványok, hasznosítása javasolt.

(2)   Az ingatlantulajdonon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése (égetése) az ingatlantulajdonos, vagy használó feladata.

(3)   Amennyiben a kerti hulladék nem kerül elégetésre, úgy azt tároló edényben kell gyűjteni és háztartási hulladékként kell kezelni.

(4)   Kizárólag növényi eredetű hulladékot szabad égetni. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve veszélyes és ipari eredetű hulladékot.

 Az égetés szabályai

  1.  §

(1)   A kerti hulladékot égetni a község központi belterületén minden év szeptember 1. és november 30., valamint március 1. és április 30. közötti időszakban, szerdai és pénteki napokon lehet.

(2)   Az üdülőterületeken az égetési nap szerda és szombat.

a) Amennyiben az égetés napja ünnepnapra esne, akkor az égetés tilos.

b) A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.

(3)   Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságok nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(4)   Az ingatlan tulajdonos, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről.

(5)   A kerti hulladék égetés úgy történhet, hogy az a környezetre káros hatással ne legyen, tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(6)   A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

(7)   Kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat.

(8)   Tilos a kerti hulladék égetése a 3. § (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél és légnyomás esetén. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt.

 4. §

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 5. §

(1) Védett természeti területen kerti hulladék égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző engedélyével végezhető.

(2)  Tartósan rossz időjárási körülmények esetén a jegyző a védett természeti területen történő kerti hulladék égetésére más napot is kijelölhet.

 Záró rendelkezés

  1. §

(1)   Az önkormányzati rendelet 2014. január 1-től lép hatályba.

 

                 Pergel István Csaba                                                 Balázs Márta

                   polgármester                                                               jegyző

 

Kihirdette: Pilismarót, 2013. december 18.

 Balázs Márta
 jegyző
Szélessáv-kereső

Weboldal fejlesztője és üzemeltetője a Szélessáv Közhasznú Alapítvány / www.szelessavalapitvany.hu